Slavonia Bratislava s.r.o.
Mlynské Nivy 73
SK-821 05 Bratislava

Telefón: +421 2 64285049
office@slavonia.sk

 
 
VOP od 01.01.2013 späť
 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
spoločnosti  SLAVONIA Bratislava, spol. s r.o., IČO: 17 337 429, so sídlom: Polianky 9, Bratislava 844 37, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo 2048/B.

Článok I.
ÚVODNÉ USTANOVENIA
Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len „VOP“ ) sa riadia právne vzťahy medzi spoločnosťou SLAVONIA Bratislava, spol. s r.o., IČO: 17 337 429, so sídlom: Polianky 9, Bratislava 844 37, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo 2048/B ďalej len „SLAVONIA Bratislava, spol. s r.o.“), a každou fyzickou osobou alebo právnickou osobou, ktorá je kupujúcim alebo obchodným partnerom/ zmluvnou stranou podľa týchto VOP, ktorej SLAVONIA Bratislava, spol. s r.o. predáva svoj tovar, alebo výrobky, alebo služby. Právne vzťahy medzi SLAVONIA Bratislava, spol. s r.o. a kupujúcim sa riadia týmito VOP, alebo kúpnou zmluvou a pokiaľ nie sú týmito dokumentmi upravené inak, riadia sa všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, predovšetkým Obchodným zákonníkom. SLAVONIA Bratislava, spol. s r.o. a druhá zmluvná strana si môžu v kúpnej zmluve alebo v iných dohodách a dokumentoch, medzi nimi platne uzatvorenými, upraviť práva a povinnosti odlišne od ustanovení týchto VOP. V prípade rozporov medzi takto účastníkmi uzatvorenými dohodami, platí úprava vždy neskoršie uzatvorenej dohody (zmluvy, listiny). Zmeny vo VOP počas trvania zmluvného vzťahu medzi účastníkmi nemajú vplyv na dohodami a zmluvami odlišne upravené práva, a to ani napriek tomu, že zmeny vo VOP boli vykonané neskôr. V prípade sporu o výklad zmluvy platia vždy prednostne podmienky týchto VOP.
Tieto Podmienky primerane upravujú aj všetky zmluvné vzťahy, objednávky a konkludentné zmluvy uzatvorené medzi SLAVONIA Bratislava, spol. s r.o. a Odberateľom. Odberateľom sa rozumie každá právnická, alebo fyzická osoba ktorej SLAVONIA Bratislava, spol. s r.o.  na základe zmluvy, objednávky, alebo inej podobnej formy prejavu vôle dodá svoj tovar, materiál, alebo iný výkon a službu.
(1) Tieto Podmienky sa aplikujú bezvýhradne (výlučne). Spoločnosť SLAVONIA Bratislava, spol. s r.o. neuznáva všeobecné  podmienky Odberateľa, okrem prípadu a v rozsahu  v akom  s nimi  výslovne  súhlasila  v písomnej  forme. Potvrdenie akejkoľvek zmluvy, alebo objednávky Odberateľa nepredstavuje takýto súhlas. 
(2) V prípade nezaplatenia riadnej a splatnej pohľadávky SLAVONIA Bratislava, spol. s r.o. od Odberateľa zakladá právo na uplatnenie úroku z omeškania podľa § 369 Obch. zákonníka z výšky nezaplatenej pohľadávky vo výške 18,25 % ročne. Uplatnenie úroku z omeškania nijako nezmenšuje aj možnosť uplatnenia náhrady škody tak, ako táto bude vyčíslené v samotnom nároku SLAVONIA Bratislava, spol. s r.o. voči Odberateľovi.  
 (3) Tieto Podmienky sa aplikujú bezvýhradne (výlučne). Spoločnosť SLAVONIA Bratislava, spol. s r.o. neuznáva všeobecné  podmienky Dodávateľa, okrem prípadu a v rozsahu  v akom  s nimi  výslovne  súhlasila  v písomnej  forme. Prevzatie  dodávok  alebo  služieb  Dodávateľa  ani  ich  zaplatenie nepredstavujú takýto súhlas.
Účastníci – predávajúci a kupujúci
Forma dokumentov – formou listu, faxu, elektronickou poštou, t.j. e-mailom, tiež konkludentne.  
Miesto doručovania zásielok, kontaktné miesto - všetky listiny sa doručujú do miesta, ktoré si účastníci určili ako kontaktné miesto v zmluve o kúpe, inak do sídla právnickej osoby alebo na adresu trvalého bydliska fyzickej osoby.
Kúpna zmluva - písomná listina pod týmto názvom, ale aj akékoľvek vzájomne potvrdené návrhy účastníkov, ktoré obsahuje základné náležitosti: predmet kúpy a jeho špecifikáciu, dátum dodania, kúpnu cenu, napr. ponuka a objednávka, ktorou je potvrdená.

Článok II.
SPÔSOB OBJEDNANIA TOVARU A SLUŽIEB
Kupujúci si v súlade s úpravou vzájomných vzťahov s predávajúcim objednáva tovar alebo službu spôsobom určeným v nasledujúcich ustanoveniach tohto článku VOP. Objednávku je možné zaslať písomne. V urgentných prípadoch možno objednávku oznámiť predávajúcim telefonicky, pričom telefonicky oznámenú objednávku treba potvrdiť bez zbytočného odkladu písomnou formou. Objednávka musí obsahovať:
a) obchodné meno kupujúceho,
b) sídlo kupujúceho,
c) presnú špecifikáciu druhu i množstva
objednávaného tovaru a služieb
d) požadovaný termín dodania,
e) spôsob odberu a miesto dodania tovaru a služieb
f) meno, priezvisko, bydlisko a telefonický kontakt na štatutárneho zástupcu kupujúceho, ak je právnickou osobou,
g) meno, priezvisko, bydlisko a telefonický kontakt na osobu, ktorá je za kupujúceho oprávnená vybavovať konkrétnu objednávku.
Pre uzatvorenie kúpnej zmluvy, resp. iných dojednaní a pre ich rozsah je rozhodujúca písomne potvrdená objednávka predávajúcim. Objednávka zaväzuje predávajúceho až po písomnom potvrdení jej akceptácie zo strany predávajúceho. Predávajúci môže v niektorých prípadoch od takejto písomnej akceptácie upustiť a akceptovať objednávku telefonicky alebo môže akceptáciu objednávky podmieniť. Všeobecne platí, že nepotvrdená ponuka predávajúceho nie je záväzná.
Potvrdená objednávka je pre kupujúceho záväzná. V prípade, že kupujúci upustí od záväznej objednávky, je povinný predávajúcemu zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 15% z kúpnej ceny za objednaný tovar a službu.

Článok III.
UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY
Pre predávajúceho a kupujúceho sú záväzné údaje obsiahnuté v písomnej akceptácii objednávky kupujúceho vystavenej predávajúcim. Ak je medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená písomná kúpna zmluva, sú pre jej účastníkov záväzné údaje uvedené v tejto kúpnej zmluve, a to aj v prípade, ak sú tieto odlišné od údajov uvedených v písomnej akceptácii ponuky kupujúceho vystavenej predávajúcim. Akékoľvek nadväzujúce alebo vedľajšie dojednania alebo dohody ku kúpnej zmluve musia byť uskutočnené výlučne v písomnej forme a musia byť písomne potvrdené oboma účastníkmi. S jedinou výnimkou, pokiaľ bola kúpna zmluva uzavretá iba konkludentne.

Článok IV.
DODACIE PODMIENKY
Predávajúci podľa písomne akceptovanej objednávky dodá kupujúcemu tovar alebo službu za podmienok určených v nasledujúcich ustanoveniach tohto článku VOP.
Predávajúci dodá tovar alebo službu v mieste a v čase určenom v kúpnej zmluve. O dodaní tovaru alebo služby bude spísaný protokol o odovzdaní tovaru alebo služby, podpísaný obidvomi účastníkmi kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci je povinný na základe kúpnej zmluvy zabezpečiť odoslanie predmetu kúpy, protokol o odovzdaní tovaru sa nespisuje.
Protokol o odovzdaní tovaru musí obsahovať aspoň:
a) číslo kúpnej zmluvy,
b) obchodné meno, sídlo a IČO v prípade právnickej osoby, resp. meno a priezvisko, trvalé bydlisko a dátum narodenia v prípade fyzickej osoby
kupujúceho a predávajúceho,
c) označenie tovaru (druh zariadenia,
príslušenstvo, sériové číslo, rok výroby),
d) preberajúcu osobu (meno a priezvisko),
e) miesto dodania tovaru a služieb
f) dátum prevzatia tovaru a služieb.
Nespísanie protokolu nemá vplyv na riadne dodanie predmetu kúpy predávajúcim.
Kupujúci môže po podpise kúpnej zmluvy zmeniť miesto dodania alebo čas dodania, a to písomne. Pre predávajúceho je zmena miesta alebo času dodania tovaru alebo služby záväzná, len v prípade, ak ich písomne potvrdí. Ak predávajúci zmeny miesta a času dodania tovaru alebo služby písomne potvrdí, považuje sa to za zmenu kúpnej zmluvy. Pokiaľ predávajúci nepotvrdí zmeny času alebo miesta dodania tovaru alebo služby, platia údaje uvedené v kúpnej zmluve. Pokiaľ zmenou miesta alebo času dodania tovaru alebo služby predávajúcemu vzniknú vyššie náklady je kupujúci povinný ich uhradiť.
Čas dodania tovaru alebo služby môže byť stanovený presným dátumom, prípadne lehotou, ktorá začína plynúť odo dňa podpísania kúpnej zmluvy. Pokiaľ je čas dodania stanovený lehotou, je dodávateľ oprávnený dodať tovar alebo službu počas celej tejto lehoty. Potvrdenie zmeny tovaru alebo služby sa chápe ako zmena kúpnej zmluvy.
V prípade, ak predávajúci nebude schopný dodať tovar alebo službu v termíne stanovenom kúpnou zmluvou z dôvodov vyššej moci, čas dodania tovaru alebo služby sa primerane predlžuje o čas trvania dôvodov vyššej moci. Za vyššiu moc sa považujú skutočnosti nepredvídateľné, prípadne predvídateľné, ale neovplyvniteľné, pričom majú vplyv na vyhotovenie alebo dodanie predmetu kúpy napr.: štrajky, opatrenia orgánov verejnej moci, prírodné živly a katastrofy. Predávajúci je v zásade, pokiaľ to bude možné, povinný oznámiť tieto skutočnosti kupujúcemu spolu s oznámením aspoň približného možného času dodania tovaru alebo služby. Pokiaľ sa v dôsledku vyššej moci stane plnenie predávajúceho nemožným, jeho povinnosť dodať tovar kupujúcemu zaniká. V prípade, že sa plnenie predávajúceho v dôsledku vyššej moci stane splniteľným len pri zvýšených hospodárskych nákladoch môže predávajúci od kúpnej zmluvy odstúpiť.
V prípade, že dodanie tovaru alebo služby nie je možné z dôvodov, za ktoré zodpovedá predávajúci, alebo pokiaľ sa bude na majetok predávajúceho vyhlásený konkurz, má kupujúci právo po uplynutí písomne poskytnutej primerane dostatočnej lehoty na plnenie od kúpnej zmluvy odstúpiť. Táto lehota nesmie byť však kratšia ako doba trvania prekážky, ktorá toto oneskorenie spôsobila. Právo kupujúceho od kúpnej zmluvy odstúpiť sa vzťahuje výhradne na dodanie tovaru alebo služby, ktorý ešte nebol kupujúcemu dodaný.
Pokiaľ je predávajúci povinný dodať tovar alebo službu na v kúpnej zmluve určené miesto je predávajúci povinný ho tam dopraviť na vlastné náklady, ktoré sú zarátané v cene tovaru alebo služby. Pokiaľ je miestom dodania tovaru alebo služby sídlo alebo iné miesto podnikania predávajúceho, prípadne iné miesto, kde je tovar vyrobený, či skladovaný predávajúcim, je tovar riadne a včas dodaný v momente, kedy predávajúci oznámi kupujúcemu, že môže s tovarom nakladať.
Pokiaľ predávajúci nemôže tovar v mieste dodania odovzdať kupujúcemu, pretože tento neposkytol potrebnú súčinnosť, tovar sa považuje za dodaný v momente jeho dopravenia na určené miesto dodania tovaru. Kupujúci je povinný nahradiť všetky náklady, ktoré vzniknú predávajúcemu v dôsledku neprevzatia tovaru, všetku škodu a ušlý zisk.
V prípade, ak si kupujúci tovar alebo službu neprevezme ani po výzve predávajúceho je predávajúci oprávnený účtovať kupujúcemu odplatu za skladovanie alebo neprevzatie vo výške 0,1 % z kúpnej ceny tovaru alebo služby. To platí aj v prípade, že kupujúci požiada o odklad dodania tovaru alebo služby.
Pokiaľ sa kupujúci a predávajúci dohodli, že predávajúci zabezpečí prepravu tovaru alebo služby, je tovar dodaným momentom odovzdania tovaru na prepravu prvému dopravcovi alebo možnosti písomného prevzatia služby. Predávajúci je povinný previesť na kupujúceho práva z prepravnej zmluvy voči dopravcovi, pokiaľ ich nemá priamo na základe prepravnej zmluvy. Predávajúci je povinný bezodkladne doručiť kupujúcemu všetky listiny potrebné na nakladanie s tovarom. Predávajúci je oprávnený, pokiaľ sa účastníci nedohodnú inak, určiť dopravnú cestu, dopravný prostriedok, ako aj dopravu alebo vedúceho dopravy tovaru. Ak sa účastníci nedohodnú inak, bude tovar dodaný nezabalený a nechránený proti mrazu. Predávajúci spolu s predmetom kúpy odovzdá kupujúcemu všetky doklady a listiny patriace k tovaru Kupujúci je povinný tovar ihneď po tom, čo získa možnosť s ním nakladať, dôkladne prezrieť a zistiť, či nemá vady. Všetky zistené vady je kupujúci povinný bezodkladne písomne oznámiť predávajúcemu, najneskôr do 48 hodín od momentu, kedy získal možnosť s tovarom nakladať.
Pokiaľ kupujúci v rozpore s povinnosťami stanovenými kúpnou zmluvou alebo týmito VOP neprevezme tovar alebo službu, a to ani po písomnej výzve predávajúceho a uplynutí dodatočnej lehoty na prevzatie, je predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť. Práva zo vzniknutej škody tým nie sú dotknuté.
Pokiaľ predávajúci nedodá tovar alebo službu v čase a na mieste dohodnutých v kúpnej zmluvy je kupujúci oprávnený požadovať zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z kúpnej ceny tovaru za každý deň omeškania, maximálne však 5 % z fakturovanej hodnoty tovaru alebo služby alebo jeho časti, s ktorým je predávajúci v omeškaní. Pokiaľ je predávajúci v omeškaním s dodaním tovaru alebo služby, a to aj napriek písomnej výzve kupujúceho a uplynutí primeranej lehoty na dodanie, má kupujúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.
Ak sa plnenie predávajúceho stane nemožným a táto nemožnosť plnenia bude preukázateľne spôsobená zavinením predávajúceho, kupujúci má právo požadovať náhradu škody. V každom prípade sa nárok na náhradu škody kupujúceho obmedzuje na sumu predstavujúcu 10 % hodnoty tovaru alebo služby alebo jeho časti, ktorá pre nemožnosť plnenia nemohla byť kupujúcemu dodaná. Nároky na náhradu škody kupujúceho, ktoré presahujú sumu zodpovedajúcu 10 % hodnoty tohto tovaru, sú vylúčené.
Predávajúci nie je povinný poistiť tovar pre prípad škody počas jeho prepravy, ak kúpna zmluva s kupujúcim neustanoví inak.

Článok V.
CENA TOVARU A SLUŽBY
Cena tovaru alebo služby sa riadi cenníkom určeným predávajúcim platným v čase potvrdenia akceptácie objednávky v zmysle VOP a nasledujúcimi ustanoveniami  článkov VOP. Ceny uvádzané v ponuke sú vždy uvádzané ako ceny bez DPH, pokiaľ nie je v dotknutej listine ustanovené inak.
Predávajúci si vyhradzuje právo osobitne dohodnúť s konkrétnym kupujúcim cenové a platobné podmienky pri konkrétnej objednávke tovaru alebo služby, a to aj odlišne od VOP, platného cenníka a iných zmlúv. Predávajúci má vyhradené právo jednostranne zvýšiť cenu konkrétneho objednaného tovaru alebo služby oproti cene určenej podľa predchádzajúcich ustanovení tohto článku, ak medzi dňom potvrdenia akceptácie objednávky tovaru alebo služby a dňom úhrady jeho kúpnej ceny kupujúcim vzrastie kurz euro (EUR) voči americkému doláru podľa oficiálneho kurzového lístka Národnej banky Slovenska (NBS) o viac ako jedno percento. Predávajúci má v takomto prípade právo jednostranne zvýšiť cenu objednaného tovaru alebo služby o sumu rovnajúcu sa percentu rastu daného menového kurzu.
Zničenie, poškodenie, strata predmetu kúpy v čase, keď nebezpečenstvo škody na tovare prešlo na kupujúceho nemá vplyv na povinnosť riadne a včas zaplatiť kupujúcemu kúpnu cenu.

Článok VI.
PLATOBNÉ PODMIENKY
Kupujúci je povinný za tovar alebo službu, ktorého objednávka bola akceptovaná predávajúcim, riadne a včas zaplatiť kúpnu cenu za podmienok určených v nasledujúcich ustanoveniach tohto článku VOP. Kúpna cena objednaného tovaru alebo služby je splatná pred dodaním tovaru alebo služby podľa dohody s predávajúcim na základe predbežnej faktúry,
vyžiadania zálohy, alebo na základe daňového dokladu, ktorých náležitosti budú určené dohodou predávajúceho a kupujúceho obsiahnutou v potvrdenej objednávke alebo v kúpnej zmluve. Kúpna ceny tovaru alebo služby sa v prípade bezhotovostnej platby považuje za uhradenú dňom, kedy bude poukázaná cena tovaru pripísaná na účet predávajúceho.
Kupujúci môže všetky platby vrátane kúpnej ceny tovaru alebo služby voči predávajúcemu platiť v hotovosti, a to v kontaktnom mieste určenom kúpnou zmluvou, inak v sídle predávajúceho alebo na účet uvedený v predbežnej faktúre, prípadne v mieste respektíve na účet oznámený mu predávajúcim písomne.
Pokiaľ kupujúci nezaplatí akúkoľvek platbu vrátane kúpnej ceny tovaru alebo služby alebo jej časť v termíne stanovenom predbežnou faktúrou – Vyžiadaním zálohy, kúpnou zmluvou alebo týmito VOP, má predávajúci právo požadovať úroky z omeškania vo výške 18,25 % ročne z dlžnej sumy.
Nárok predávajúceho na náhradu spôsobenej škody tým nie je dotknutý. Ak je kupujúci povinný v súlade s kúpnou zmluvou pred dodaním tovaru alebo služby zaplatiť predávajúcemu zálohu a nezaplatí ju riadne a včas, môže predávajúci po upozornení a vypršaní primeranej lehoty na platenie, odmietnuť dodať tovar alebo službu do doby, kým kupujúci zálohu nezaplatí alebo odstúpiť od zmluvy. Kupujúci je povinný okrem úrokov z omeškania nahradiť predávajúcemu náklady, ktoré mu vznikli v dôsledku skutočnosti, že v dôsledku omeškania úhrady zálohy dodal tovar alebo službu neskôr ako bolo dohodnuté v potvrdenej objednávke alebo kúpnej zmluve.
Predávajúci vystaví daňový doklad na kúpnu cenu tovaru alebo služby v súlade s platnými právnymi predpismi. Vystavenie resp. nevystavenie daňového dokladu nemá vplyv na povinnosť kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu tovaru alebo služby riadne a včas.
Kupujúci nie je oprávnený jednostranne platby znížiť, podmieňovať ich alebo započítať. Jednostranné započítanie je možné len na základe právoplatného rozhodnutia príslušného rozhodcovského súdu potvrdzujúceho oprávnenosť nárokov kupujúceho voči predávajúcemu.

Článok VII.
VLASTNÍCTVO, NEBEZPEČENSTVO ŠKODY
Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k tovaru alebo službe v momente, keď mu ho predávajúci odovzdá alebo v momente odovzdania alebo doručenia prepravných dokladov viažucich sa k dodávanému tovaru alebo službe, ale len v prípade, že kupujúci uhradil kúpnu cenu a ďalšie pohľadávky, ktoré mal voči predávajúcemu, napr. poplatky, náhradu škody, zmluvné pokuty a pod. V prípade, že predávajúci má v čase dodania tovaru alebo služby alebo v čase odovzdania prepravných dokladov voči kupujúcemu pohľadávky vyplývajúce z kúpnej zmluvy, nadobudne kupujúci vlastnícke právo až ich úplným uspokojením v zmysle výhrady vlastníctva uvedenej vo VOP.
Na kupujúceho prechádza nebezpečenstvo škody na tovare alebo službe vždy v momente, keď predávajúci tovar vyskladní zo svojho skladu za účelom jeho dodania na miesto určené v potvrdenej objednávke, kúpnej zmluve alebo odovzdania kupujúcemu priamo na mieste, kde sa nachádza sklad predávajúceho. V prípade, že miestom dodania je sklad predávajúceho a kupujúci napriek tomu, že mu bolo oznámené, že môže s tovarom nakladať si tovar neprevezme, nebezpečenstvo škody na veci na kupujúceho prechádza momentom, kedy si mohol tovar po prvý krát prevziať. Obdobne to platí aj pri dodaní služby.

Článok VIII.
VADY TOVARU ALEBO SLUŽBY, ZÁRUKA ZA AKOSŤ
Zodpovednosť za vady tovaru alebo služby, záruka za akosť tovaru alebo služby a práva a povinnosti z nich vyplývajúce sa riadia právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky. S výnimkou spotrebiteľských zmlúv, pri ktorých kupujúci tovar alebo službu nekupuje v rámci alebo pre účely jeho podnikateľskej činnosti, sa taktiež spravujú týmito VOP. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru alebo služby, ktorý mal tovar alebo službu v čase prechodu nebezpečenstva škody na tovare alebo službe na kupujúceho. Ak nie je dohodnuté inak, záručná doba na dodaný tovar alebo službu je 12 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru alebo služby kupujúcim. Predávajúci zodpovedá za vady na tovare alebo službe, ktoré vzniknú počas trvania záruky.
Predávajúci nezodpovedá ani za vady tovaru alebo služby, o ktorých kupujúci v čase uzatvorenia zmluvy alebo prevzatia tovaru alebo služby vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti, za ktorých sa zmluva uzavrela, musel vedieť. Skryté vady tovaru alebo služby, ako aj vady tovaru alebo služby, za ktoré zodpovedá predávajúci zo záruky, je kupujúci povinný bezodkladne po ich zistení písomne oznámiť predávajúcemu – poverenej osobe, najneskôr však do 24 hodín od ich zistenia. 
Kupujúcemu zanikajú práva z vád tovaru alebo služby ako aj z vád na, ktoré sa vzťahuje záruka, ktoré:
a) kupujúci neoznámil v súlade s týmito VOP,
b) ktoré kupujúci nezistil, pričom zistiteľné pri vynaložení odbornej starostlivosti boli, pretože nevykonal obhliadku v súlade s týmito VOP alebo ju nevykonal s odbornou starostlivosťou,
c) ktoré kupujúci nezistil neskôr ako určujú tieto VOP, napriek tomu, že boli zistiteľné pri vynaložení odbornej starostlivosti.
Kupujúci poskytne predávajúcemu plnú súčinnosť, aby obhliadku tovaru mohol vykonať alebo službu odskúšať.
Pokiaľ bude reklamácia oprávnená, predávajúci zároveň v čase určenom na rozhodnutie o oprávnenosti reklamácie podľa týchto VOP určí lehotu a spôsob odstránenia vady. V prípade chýbajúcich dokladov alebo príslušenstva je predávajúci povinný ich bezodkladne doručiť kupujúcemu do miesta dodania. Kupujúci je povinný pri vybavovaní reklamácií zabezpečiť predávajúcemu alebo ním povereným osobám prístup k tovaru a poskytnúť plnú súčinnosť, aby predávajúci mohol odstrániť vady na tovare alebo službe.
Pokiaľ predávajúci napriek písomnej výzve kupujúceho a uplynutiu primeranej lehote na splnenie nesplní povinnosť rozhodnúť o oprávnenosti reklamácie podľa týchto VOP alebo neodstráni vadu na tovare alebo službe v lehote, ktorú si určil po ukončení obhliadky podľa týchto VOP, má kupujúci právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

Článok IX.
VÝHRADA VLASTNÍCTVA
Ustanovenia tohto článku sa vzťahujú na upravenie niektorých práv a povinností medzi predávajúcim a kupujúcim, keď kupujúci tovar alebo službu užíva, ale ešte k nim nenadobudol vlastnícke právo.
V prípade, že kupujúci zaplatí kúpnu cenu tovaru alebo služby až po ich prevzatí, predávajúci zostáva vlastníkom tovaru až do času úplného zaplatenia kúpnej ceny tovaru alebo služby predávajúcemu (výhrada vlastníctva). Nebezpečenstvo škody na tovare alebo službe prechádza v súlade týmito VOP. Kupujúci je v danom prípade len držiteľom tovaru alebo služby. Pri spracovaní a opracovaní tovaru, u ktorého existuje výhrada vlastníctva podľa týchto VOP, zostáva tento tovar vo vlastníctve predávajúceho.
Pri spracovaní, spojení a zmiešaní tovaru, u ktorého existuje výhrada vlastníctva podľa týchto VOP s iným tovarom vo vlastníctve kupujúceho, nadobúda predávajúci spoluvlastnícke právo k novej veci v pomere účtovnej ceny tovaru, u ktorého existuje výhrada vlastníctva podľa týchto VOP, k účtovnej cene iného použitého tovaru.
Kupujúci nesmie dať do doby, kým sa stane vlastníkom tovaru alebo služby do užívania tretej osobe, nesmie ho predať ani prenajať, zaťažiť, použiť na zabezpečenie svojich záväzkov.
Keď kupujúci napriek uvedenému zákazu umožní tretej osobe, aby s tovarom alebo službou nakladala, prípadne tovar alebo službu na tretiu osobu previedla, a nebude možné toto právo tretieho zrušiť, je kupujúci povinný previesť na predávajúceho platby, ktoré mu boli zaplatené z titulu právneho vzťahu medzi ním a treťou osobou a práva prípadne nároky, ktoré mu vznikli, a to do výšky ešte nesplatenej kúpnej ceny. Kupujúci je povinný nahradiť predávajúcemu všetky náklady spojené s uplatnením a vymožením vlastníckeho a spojených práv či nárokov viažucich sa k tovaru alebo k službe.
Kupujúci je povinný okamžite oznámiť predávajúcemu všetky škody na dodanom tovare alebo službe, všetky exekučné konania, v ktorých exekútor do súpisu hnuteľných vecí zaradí aj tovar alebo službu, ktorý podlieha výhrade vlastníckeho práva alebo na základe ktorých bude veriteľ uspokojovaný predajom hnuteľnej veci – tovarom alebo službou podliehajúcemu výhrade vlastníckeho práva a doručiť predávajúcemu kópie exekučných príkazov a príslušné protokoly, či iné listiny, ktoré boli v priebehu exekučného konania vyhotovené a doručené kupujúcemu. Okrem toho je kupujúci povinný vykonať všetky opatrenia na odvrátenie exekúcie.
V prípade úplného zničenia alebo odcudzenia tovaru alebo služby má predávajúci právo započítať si s poistným plnením čiastku, zodpovedajúcu všetkým budúcim doposiaľ neuhradeným pohľadávkam predávajúceho z kúpnej zmluvy. Prípadný zostatok poistného plnenia vyplatí predávajúci kupujúcemu. Kupujúci je povinný zabezpečiť zodpovedajúcim spôsobom tovar alebo službu proti riziku krádeže vlámaním alebo zneužitím.
Kupujúci je povinný v čase trvania výhrady vlastníckeho práva na požiadanie predávajúceho zabezpečiť svoje záväzky voči predávajúcemu, a to spôsobmi uvedenými v kúpnej zmluve.
Kupujúci je povinný oznámiť predávajúcemu miesto trvalého alebo obvyklého umiestnenia tovaru a bezodkladne predávajúceho informovať o všetkých zmenách tohto umiestnenia, umožniť kedykoľvek prístup predávajúcemu k tovaru alebo službe, a to aj bez výzvy resp. oznámenia predávajúceho o jeho úmysle skontrolovať tovar alebo službu.

Článok X.
ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODY
Predávajúci a kupujúci sú zodpovední za škodu, ktorú spôsobia porušením svojich povinností.
Predávajúci je povinný nahradiť kupujúcemu vzniknutú škodu len do výšky poistného plnenia zo zodpovednosti za tovar alebo službu. Pokiaľ predávajúci takúto poistnú zmluvu nemá dojednanú, tak je povinný predávajúci nahradiť kupujúcemu škodu len do výšky nákladov na opravu poškodeného tovaru alebo služby alebo uvedenie poškodeného tovaru alebo služby do pôvodného stavu.
Táto limitácia náhrady škody neplatí, ak:
a) je škoda spôsobená úmyselne predávajúcim,
b) je škoda spôsobená pri vedomej nedbanlivosti vedúceho zamestnanca alebo štatutárneho orgánu predávajúceho,
c) pri zavinenom porušení kúpnej zmluvy zo strany predávajúceho, ak tým je zároveň ohrozené alebo znemožnené dosiahnutie účelu kúpnej zmluvy. Pokiaľ z nedbanlivosti predávajúci podstatným spôsobom poruší kúpnu zmluvu je povinnosť nahradiť vzniknutú škodu limitovaná výškou poistného plnenia z poistnej zmluvy, ktorou je predávajúci poistený pre prípad zodpovednosti za tovar alebo službu.
Nenahrádza sa škoda, ktorá prevyšuje škodu, ktorú mohla povinná strana v čase vzniku záväzkovo-právneho vzťahu ako možný dôsledok porušenia svojej povinnosti predvídať alebo ktorú bolo možné predvídať s prihliadnutím na skutočnosti, ktoré v uvedenom čase povinná strana poznala alebo mala poznať pri obvyklej starostlivosti.

Článok XI.
UKONČENIE KÚPNEJ ZMLUVY
Kúpna zmluva sa končí dňom vysporiadania všetkých práv, povinností a nárokov zmluvných strán z nej vyplývajúcich.
Pred dobou podľa predchádzajúceho bodu je možné kúpnu zmluvu ukončiť dohodou zmluvných strán alebo odstúpením v súlade s týmto článkom VOP a s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
Predávajúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak:
a) ak kupujúci je v omeškaním zo zaplatením kúpnej ceny tovaru alebo služby, a to aj napriek písomnej výzve predávajúceho na jej uhradenie v primeranej dodatočnej lehote,
b)po uzatvorení kúpnej zmluvy s kupujúcim vznikli preukázateľné skutočnosti na strane kupujúceho, ktoré odôvodňujú oprávnené pochybnosti o možnostiach skorého a úplného plnenia všetkých povinností a záväzkov zo strany kupujúceho, hlavne vo vzťahu ku zaplatení kúpnej ceny, je predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy a dodania tovaru alebo služby odstúpiť, resp. požadovať na kupujúcom okamžitú úhradu kúpnej ceny tovaru alebo služby nezávislú na údajoch uvedených na faktúre,
c) nebola ani v primeranej dodatočnej lehote uhradená záloha kúpnej ceny za tovar alebo službu v súlade s týmito VOP,
d) v ostatných prípadoch, keď to umožňujú tieto VOP, kúpna zmluva alebo platné všeobecne záväzné právne predpisy.
Odstúpením kúpna zmluva zaniká od počiatku. Platnosť kúpnej zmluvy sa končí v momente doručenia odstúpenia predávajúceho kupujúcemu. Odstúpením od kúpnej zmluvy nezanikajú práva a povinnosti, ktoré vznikli v dôsledku porušenia kúpnej zmluvy, a to najmä nárok na náhradu škody, zmluvné pokuty a iné sankcie, ušlý zisk a pod. Kupujúci je v prípade odstúpenia povinný na vlastné náklady dopraviť tovar alebo službu predávajúcemu. V prípade, že tak neurobí, je predávajúci na náklady kupujúceho oprávnený tovar alebo službu odobrať a dopraviť aj sám. Kupujúci je povinný tovar alebo službu odovzdať predávajúcemu v pôvodnom stave, t.j. v stave ku dňu prevzatia a odovzdania tovaru alebo služby. Ak kupujúci poruší túto svoju povinnosť, predávajúci je oprávnený tovar uviesť do pôvodného stavu na náklady kupujúceho, pričom nezodpovedá za žiadnu škodu, ktorá by týmto postupom kupujúcemu mohla vzniknúť. Vrátenie alebo odobratie tovaru alebo služby podľa predchádzajúceho ustanovenia nemá vplyv na povinnosť kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu tovaru alebo služby v plnej hodnote.

Článok XII.
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA  Zmluvy o dielo
V prípade pokiaľ bude zhotoviteľom obchodná spoločnosť SLAVONIA Bratislava, spol. s r.o., IČO: 17 337 429 bude počas realizácie diela viesť montážny denník/stavebný denník (alebo iný záznam), ktorý bude uložený u spoločnosti SLAVONIA Bratislava, spol. s r.o.. Oprávnený zástupca zhotoviteľa bude v montážnom denníku denne zaznamenávať údaje súvisiace s technologickým a časovým  postupom prác, s kvalitou vykonaných prác a ostatné, ktoré oprávnená osoba objednávateľa každý deň v priebehu realizácie písomne potvrdí, alebo rozporuje. 
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v priebehu realizácie diela bude dodržiavať požiadavky Zákona č. 223/2011 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov  a Zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole životného prostredia a ostatných súvisiacich právnych predpisov.
Zhotoviteľ je zodpovedný za pravidelné preškoľovanie svojich pracovníkov v oblasti BOZP v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z, v rozsahu nimi vykonávaných činností
Zodpovednosť za zamestnancov: Zhotoviteľ zodpovedá
a.) za založenie pracovnoprávneho vzťahu so zamestnávanými fyzickými osobami, ktoré pre neho pracujú v zmysle Zákona č. 311 /2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov
b.) za splnenie oznamovacej povinnosti za tieto fyzické osoby voči Sociálnej poisťovni, v zmysle § 231 ods. 1 písm. b) zákona č. 461/2003 Z.z.  o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov
c.) za splnenie oznamovacej povinnosti za tieto fyzické osoby voči príslušným zdravotným poisťovniam
Zhotoviteľ je povinný v zmysle Zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a zákona č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce v platnom znení poskytovať kontrolným orgánom informácie v rozsahu svojej pôsobnosti, poskytovať doklady, vyjadrenia a ďalšie písomnosti potrebné na zabezpečenie prípravy kontroly a výkonu kontroly.
Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať hore uvedené ustanovenia, v prípade ich porušenia sa zväzuje k plnej zodpovednosti za zistené priestupky  a k plnej náhrade postihov a sankcií uložených kontrolnými orgánmi.
Cena diela je stanovená dohodou  zmluvných strán ako cena maximálna, je stanovená ako cena pevná a nemenná pre všetky objednané práce a dodávky. Cena diela môže byť uvedená v samotnej objednávke alebo zachytená v inej komunikácii medzi stranami pričom takto dojednaná cena môže byť fakturovaná aj jednotlivo po častiach, na základe súpisu vykonaných prác. Prípadné naviacpráce požadované zo strany objednávateľa budú fakturované samostatne, nad rámec dohodnutej ceny.
Termín začatia, Termín ukončenia, Presný termín realizácie jednotlivých etáp si určia zhotoviteľ a objednávateľ zápisom v stavebnom denníku (alebo inom zázname). Návrh súpisu vykonaných prác schválený a podpísaný zhotoviteľom predloží zhotoviteľ objednávateľovi najneskôr s faktúrou/ čiastkovou faktúrou.
V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky uvedené prílohy, bude vrátená na doplnenie a zároveň bude vystavená s novým dátumom a predĺženým termínom splatnosti. Dátum zdaniteľného plnenia zostane nezmenený.

Článok XIII.
ZÁRUKA a zmluvné pokuty
36 mesiacov na stavebnú časť pokiaľ sa strany nedohodnú inak, na technologickú časť podľa záruk stanovených výrobcom technológií.
Zmluvná pokuta za nedodržanie termínu dodávky, realizácie predmetu objednávky činí 0,2% z ceny predmetu objednávky za každý, aj začatý deň omeškania, pričom zavinenie zhotoviteľa musí byť objednávateľom riadne preukázané. Zmluvné strany sa dohodli, že uvedená pokuta je primeraná, v súlade s prejavom ich vôle a dohody. Právo vzniku na zmluvnú pokutu pre zhotoviteľa až do výšky 100% predmetu diela sa považuje za primerané. Zmluvné strany deklarujú svoj prejav vôle a to vzdanie sa prípadného zníženia pokuty súdom v zmysle § 301 Obchodného zákonníka. Pokuta prevyšujúca 100% predmetu diela je nárokovateľná v prípade, že objednávateľ poruší zmluvu obzvlášť hrubým spôsobom. Za porušenie zmluvy obzvlášť hrubým spôsobom sa považuje najmä, ale nie výlučne odmietnutie podpísania súpisu vykonaných prác, odmietnutie prevzatia diela alebo časti diela bez dôvodov alebo s vadami, ktoré nebránia užívaniu diela, neposkytnutie súčinnosti dôležitej pre zhotovenie diela, atď.

Článok XIV.
OSTATNÉ
Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od objednávky v prípade, ak objednávateľ podá voči nemu návrh na súdne konanie, v prípade ak objednávateľ poruší alebo porušuje svoje povinnosti, odmieta uhradiť faktúry/ čiastkové faktúry, odmieta bezdôvodne podpísať súpis vykonaných prác alebo prevziať dielo, neposkytuje dostatočnú súčinnosť potrebné pre zhotovenie diela. Pri tomto primerane platia ustanovenia § 344 a násl. Obchodného zákonníka. 
Objednávateľ nie je oprávnený postúpiť pohľadávky, ktoré mu prípadne vzniknú na základe tejto objednávky, na tretiu osobu bez písomného súhlasu zhotoviteľa (§ 525 ods.2 Občianskeho zákonníka).
Zmluvné strany si dohodli, že pre ich záväzkový vzťah platia prednostne ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. – Obchodný zákonník v platnom znení ku dňu podpísania objednávky.  

Písomným potvrdením objednávky  berie zhotoviteľ na vedomie, že akékoľvek práce a výkony, ktoré nie sú zahrnuté v tejto objednávke, je oprávnený vykonať len po ich predchádzajúcom dojednaní zo strany objednávateľa vo forme písomnej objednávky, podpísanej štatutárnym zástupcom objednávateľa.
V prípade výskytu naviac prác a výkonov nezahrnutých do objednávky, má zhotoviteľ povinnosť predložiť kontaktnej osobe objednávateľa na odsúhlasenie cenovú ponuku, z ktorej vyplýva presný rozsah prác a dodávok , ako aj cena týchto prác a dodávok.

Článok XV.
Rozhodcovská doložka k zmluve: „Všetky  spory,  ktoré  vzniknú z  tejto zmluvy, vrátane  sporov o  jej platnosť, výklad,  alebo zrušenie, vznik iného právneho stavu, vrátane situácie uplatnenia náhrady škody voči štatutárovi spoločnosti podľa Obchodného zákonníka budú predložené (rozhodované rozhodcovským súdom) ad hoc rozhodcom Ing. Milošom Valachom podľa dohody zmluvných strán o spôsobe ustanovenia rozhodcu (Zákona 244/2002 Z.z. § 6 ods.1 a 3, § 8 ods.1). Výber  rozhodcu je ponechaný na žalobcovi, alebo vybranej právnickej osobe. Rozhodcovské konanie bude prebiehať podľa Rozhodcovských pravidiel - ad hoc rozhodcu (vrátane stanovenia rozhodcovských poplatkov a postupu v rozhodcovskom konaní), ktoré sú dostupné na stránke www.royaldevelopment.sk. Strany sa podrobia rozhodnutiu príslušného rozhodcu. Jeho rozhodnutie bude pre strany záväzné a nemenné. Podľa Zákona 244/2002 Z.z. strany si ustanovujú za vybranú právnickú osobu spoločnosť ROYAL DEVELOPMENT spol. s r.o., IČO: 35 978 023  podľa Zákona 244/2002 Z.z. § 6 ods.3 a § 8 ods.1 a 2 a). Doručovacia adresa na podanie žaloby je: Suľany 243, 951 25 Hruboňovo, Slovenská republika.“ Strany sa podrobia rozhodnutiu tohto rozhodcovského súdu. Jeho rozhodnutie bude pre strany záväzné. Zmluvné strany sa dohodli na vylúčení zrušenia rozhodcovského rozsudku pre dôvod uvedený v § 40 písm. h) zákona č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní v platnom znení.“

Článok XVI.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Tieto všeobecné obchodné podmienky sú záväzné odo dňa platné od 01.01.2013. Predávajúci je oprávnený meniť obsah VOP, pre kupujúceho sú však záväzné až doručením nového znenia VOP do kontaktného miesta podľa kúpnej zmluvy, inak do sídla kupujúceho.
Kupujúci je počas trvania kúpnej zmluvy povinný oznámiť bezodkladne predávajúcemu zmenu obchodného mena, sídla, bydliska, IČO, bankového spojenia a ďalších údajov uvedených v kúpnej zmluve. Kupujúci je povinný bezodkladne oznámiť predávajúcemu skutočnosť, že bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, začatie exekučného konania a to, že spoločnosť rozhodla o zrušení spoločnosti s likvidáciou.
Kupujúci vyhlasuje:
a) že súhlasí s tým, aby predávajúci uzavrel zmluvu o zriadení záložného práva na pohľadávku predávajúceho voči kupujúcemu z kúpnej zmluvy alebo takúto pohľadávku postúpil ktorejkoľvek tretej osobe, a zároveň sa kupujúci zaväzuje poskytnúť predávajúcemu potrebnú súčinnosť pri vzniku a realizácii záložného práva,
b) že nemá námietky voči založeniu pohľadávok a bez súhlasu predávajúceho nebude môcť použiť svoje pohľadávky na započítanie založených pohľadávok.